Shchegol'kov EV

References (2)

Title : Synthesis, molecular docking, and biological activity of polyfluoroalkyl dihydroazolo[5,1-c][1,2,4]triazines as selective carboxylesterase inhibitors - Shchegol'kov_2017_Bioorg.Med.Chem_25_3997
Author(s) : Shchegol'kov EV , Makhaeva GF , Boltneva NP , Lushchekina SV , Serebryakova OG , Rudakova EV , Kovaleva NV , Burgart YV , Saloutin VI , Chupakhin ON , Bachurin SO , Richardson RJ
Ref : Bioorganic & Medicinal Chemistry , 25 :3997 , 2017
Abstract :
PubMedSearch : Shchegol'kov_2017_Bioorg.Med.Chem_25_3997
PubMedID: 28578994

Title : Alkyl 2-arylhydrazinylidene-3-oxo-3-polyfluoroalkylpropionates as new effective and selective inhibitors of carboxylesterase - Boltneva_2015_Dokl.Biochem.Biophys_465_381
Author(s) : Boltneva NP , Makhaeva GF , Kovaleva NV , Lushchekina SV , Burgart YV , Shchegol'kov EV , Saloutin VI , Chupakhin ON
Ref : Dokl Biochem Biophys , 465 :381 , 2015
Abstract :
PubMedSearch : Boltneva_2015_Dokl.Biochem.Biophys_465_381
PubMedID: 26728730