Giardia intestinalis

23 Alpha/beta hydrolase fold proteins are known to date in Giardia intestinalis. 0 fragments are known to date
Contains these species Giardia lamblia ATCC 50803 / Giardia intestinalis / Giardia lamblia / Giardia intestinalis ATCC 50581 / Giardia lamblia P15 /

Gene_Locus fragment Family
No result