Diplomonadida

23 Alpha/beta hydrolase fold proteins are known to date in Diplomonadida. 1 fragments are known to date
Contains these species Giardia lamblia ATCC 50803 / Giardia intestinalis / Giardia lamblia / Trepomonas sp. PC1 / Giardia intestinalis ATCC 50581 / Giardia lamblia P15 /

Gene_Locus fragment Family
9euka-a0a146kdw1 Duf_1057