Shchepochkin AV

References (2)

Title : Derivatives of 9-phosphorylated acridine as butyrylcholinesterase inhibitors with antioxidant activity and the ability to inhibit beta-amyloid self-aggregation: potential therapeutic agents for Alzheimer's disease - Makhaeva_2023_Front.Pharmacol_14_1219980
Author(s) : Makhaeva GF , Kovaleva NV , Rudakova EV , Boltneva NP , Lushchekina SV , Astakhova TY , Timokhina EN , Serebryakova OG , Shchepochkin AV , Averkov MA , Utepova IA , Demina NS , Radchenko EV , Palyulin VA , Fisenko VP , Bachurin SO , Chupakhin ON , Charushin VN , Richardson RJ
Ref : Front Pharmacol , 14 :1219980 , 2023
Abstract :
PubMedSearch : Makhaeva_2023_Front.Pharmacol_14_1219980
PubMedID: 37654616

Title : 9-Substituted acridine derivatives as acetylcholinesterase and butyrylcholinesterase inhibitors possessing antioxidant activity for Alzheimer's disease treatment - Makhaeva_2017_Bioorg.Med.Chem_25_5981
Author(s) : Makhaeva GF , Lushchekina SV , Boltneva NP , Serebryakova OG , Rudakova EV , Ustyugov AA , Bachurin SO , Shchepochkin AV , Chupakhin ON , Charushin VN , Richardson RJ
Ref : Bioorganic & Medicinal Chemistry , 25 :5981 , 2017
Abstract :
PubMedSearch : Makhaeva_2017_Bioorg.Med.Chem_25_5981
PubMedID: 28986116