Lapshin LS

References (1)

Title : New Multifunctional Agents for Potential Alzheimer's Disease Treatment Based on Tacrine Conjugates with 2-Arylhydrazinylidene-1,3-Diketones - Elkina_2022_Biomolecules_12_
Author(s) : Elkina NA , Grishchenko MV , Shchegolkov EV , Makhaeva GF , Kovaleva NV , Rudakova EV , Boltneva NP , Lushchekina SV , Astakhova TY , Radchenko EV , Palyulin VA , Zhilina EF , Perminova AN , Lapshin LS , Burgart YV , Saloutin VI , Richardson RJ
Ref : Biomolecules , 12 : , 2022
Abstract :
PubMedSearch : Elkina_2022_Biomolecules_12_
PubMedID: 36358901