Zhilina EF

References (3)

Title : Conjugates of Tacrine and Salicylic Acid Derivatives as New Promising Multitarget Agents for Alzheimer's Disease - Makhaeva_2023_Int.J.Mol.Sci_24_2285
Author(s) : Makhaeva GF , Kovaleva NV , Rudakova EV , Boltneva NP , Grishchenko MV , Lushchekina SV , Astakhova TY , Serebryakova OG , Timokhina EN , Zhilina EF , Shchegolkov EV , Ulitko MV , Radchenko EV , Palyulin VA , Burgart YV , Saloutin VI , Bachurin SO , Richardson RJ
Ref : Int J Mol Sci , 24 :2285 , 2023
PubMedID: 36768608

Title : Conjugates of Tacrine with Salicylamide as Promising Multitarget Agents for Alzheimer's Disease - Grishchenko_2022_ChemMedChem__e202200080
Author(s) : Grishchenko MV , Makhaeva GF , Burgart YV , Rudakova EV , Boltneva NP , Kovaleva NV , Serebryakova OG , Lushchekina SV , Astakhova TY , Zhilina EF , Shchegolkov EV , Richardson RJ , Saloutin VI
Ref : ChemMedChem , :e202200080 , 2022
PubMedID: 35322571

Title : New Multifunctional Agents for Potential Alzheimer's Disease Treatment Based on Tacrine Conjugates with 2-Arylhydrazinylidene-1,3-Diketones - Elkina_2022_Biomolecules_12_
Author(s) : Elkina NA , Grishchenko MV , Shchegolkov EV , Makhaeva GF , Kovaleva NV , Rudakova EV , Boltneva NP , Lushchekina SV , Astakhova TY , Radchenko EV , Palyulin VA , Zhilina EF , Perminova AN , Lapshin LS , Burgart YV , Saloutin VI , Richardson RJ
Ref : Biomolecules , 12 : , 2022
PubMedID: 36358901