Makhaeva_2023_Int.J.Mol.Sci_24_2285

Reference

Title : Conjugates of Tacrine and Salicylic Acid Derivatives as New Promising Multitarget Agents for Alzheimer's Disease - Makhaeva_2023_Int.J.Mol.Sci_24_2285
Author(s) : Makhaeva GF , Kovaleva NV , Rudakova EV , Boltneva NP , Grishchenko MV , Lushchekina SV , Astakhova TY , Serebryakova OG , Timokhina EN , Zhilina EF , Shchegolkov EV , Ulitko MV , Radchenko EV , Palyulin VA , Burgart YV , Saloutin VI , Bachurin SO , Richardson RJ
Ref : Int J Mol Sci , 24 :2285 , 2023
Abstract : Makhaeva_2023_Int.J.Mol.Sci_24_2285
ESTHER : Makhaeva_2023_Int.J.Mol.Sci_24_2285
PubMedSearch : Makhaeva_2023_Int.J.Mol.Sci_24_2285
PubMedID: 36768608

Related information

Citations formats

Makhaeva GF, Kovaleva NV, Rudakova EV, Boltneva NP, Grishchenko MV, Lushchekina SV, Astakhova TY, Serebryakova OG, Timokhina EN, Zhilina EF, Shchegolkov EV, Ulitko MV, Radchenko EV, Palyulin VA, Burgart YV, Saloutin VI, Bachurin SO, Richardson RJ (2023)
Conjugates of Tacrine and Salicylic Acid Derivatives as New Promising Multitarget Agents for Alzheimer's Disease
Int J Mol Sci 24 :2285

Makhaeva GF, Kovaleva NV, Rudakova EV, Boltneva NP, Grishchenko MV, Lushchekina SV, Astakhova TY, Serebryakova OG, Timokhina EN, Zhilina EF, Shchegolkov EV, Ulitko MV, Radchenko EV, Palyulin VA, Burgart YV, Saloutin VI, Bachurin SO, Richardson RJ (2023)
Int J Mol Sci 24 :2285